Algemene Voorwaarden

Salonboot Den Haag & Delft verzorgt rondvaarten in de regio Delft, Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg

Reserveren privé rondvaart
Reserveren van een privé rondvaart (exclusieve boothuur) geschiedt door het per email bevestigen van de offerte of prijsopgave middels het doorgeven van adresgegevens van aanvrager/opdrachtgever: telefonische bevestigingen, aanvraag optie of reserveringen kunnen wij niet aannemen.
 
Door het bevestigen in combinatie met het doorgeven van zijn/haar adresgegevens per email geeft aanvrager/opdrachtgever te kennen dat hij/zij deze Algemene Voorwaarden aanvaardt en wil komen tot een overeenkomst. Wanneer aansluitend Salonboot Den Haag & Delft de reservering kan aanvaarden, doordat op het tijdstip van bevestiging door aanvrager/opdrachtgever per email het gewenste schip nog beschikbaar is, is er sprake van een overeenkomst en ontvangt aanvrager/opdrachtgever een bevestiging van de reservering.
 
Bij een privé rondvaart komen aanvrager en Salonboot Den Haag & Delft een vaartijd met specifieke tijdstippen en op-/afstaplocatie overeen. De overeengekomen vaartijd en op-/afstaplocatie zijn bepalend tijdens de uitvoering van een vaart en niet een eventueel afgegeven routesuggestie.
 
  • Het aangegeven maximaal toegestaan aantal personen aan boord wordt - in verband met wetgeving en verzekering - gerekend in "zielen", waarbij er geen onderscheid bestaat tussen volwassenen, kinderen of baby's. 
  • De prijs voor een privé rondvaart (exclusieve boothuur) is onafhankelijk van het aantal deelnemers binnen het minimum en maximum aantal passagiers zoals aangegeven in de offerte
  • Tot uiterlijk 4 werkdagen voor de rondvaart kunnen wijzigingen van het aantal personen worden doorgegeven, waarbij compensatie van kosten met betrekking tot catering etc. mogelijk is 
  • De factuur dient voor het begintijdstip van de activiteit voldaan te zijn
  • Wij hanteren geen afwijkende algemene voorwaarden voor overheidsorganisaties. Betaling is niet mogelijk via e-facturering. Indien er administratieve wijzigingen dienen aangebracht te worden aan de factuur vanwege het onjuist of niet volledige doorgeven van factuurgegevens, waardoor een factuur niet betaalbaar gesteld kan worden, brengen wij 12,95 euro administratiekosten in rekening. Bij niet tijdige betaling behoudt Salonboot Den Haag & Delft zich het recht voor de rondvaart te annuleren waarbij administratie- en annuleringskosten in rekening gebracht worden

Kosten voor eventuele (aanvullende) consumpties aan boord worden achteraf per factuur op nacalculatie en op basis van verbruik afgerekend, tenzij er consumpties zijn inbegrepen in de gekozen optie aan boord en als zodanig ook vermeld staat in de offerte. Aangegeven prijzen in offertes voor consumpties hebben betrekking tot frisdranken, huiswijnen en bier. Voor specifieke wensen met betrekking tot consumpties of catering ontvangt u vooraf een prijsopgave. Indien een aanvullende betaling niet binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum van de aanvullende factuur is voldaan wordt 12,95 euro administratiekosten in rekening gebracht op de herinneringsfactuur.

Salonboot Den Haag & Delft brengt geen aan- en afvaarkosten in rekening in de regio Den Haag, Delft, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg m.u.v. afvaarten of aankomsten noordelijke kant Sluis Leidschendam en ten zuidelijk van Delft (bijkomende kosten 50,00 euro).

Bij de rondvaarten van Salonboot Den Haag & Delft is een gids niet standaard inbegrepen.

Annuleren van privé rondvaart
Na reservering kan opdrachtgever tot 4 weken voor de vaardatum annuleren tegen 25,00 euro administratiekosten. Voor annuleringen door opdrachtgever binnen 4 weken voor de vaardatum worden 50,00 euro annuleringskosten per schip in rekening gebracht. Binnen 96 uur voor aanvang van de rondvaart kan niet meer worden geannuleerd met compensatie van kosten. Er kan nimmer restitutie plaatsvinden van eventuele inkoop van catering en/of verplichtingen aangegaan door Salonboot Den Haag & Delft jegens derden welke betrekking hebben op de reservering van de (groeps)rondvaart door/voor de opdrachtgever binnen een termijn van 96 uur voorafgaand aan de rondvaart. Indien een annuleringsfactuur niet binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum is voldaan wordt 7,95 euro administratiekosten in rekening gebracht op de herinneringsfactuur.

Kortingsacties rondvaarten losse kaartverkoop
Vroegboekkortingen, last minute kortingen en andere kortingsacties zijn alleen geldig bij rondvaarten op basis van losse kaartverkoop en bij online reservering via de websites van Salonboot Rondvaart Den Haag & Delft. Combinaties van kortingsacties zijn niet geldig en kortingen kunnen niet (alsnog) achteraf worden geclaimd.

Annuleren door Salonboot Den Haag & Delft
Salonboot Den Haag & Delft streeft ernaar in geval van annulering door extreme weersomstandigheden de deelnemers een nieuw, vrijblijvend aanbod voor een activiteit te doen. Salonboot Den Haag & Delft bepaalt wanneer een activiteit door slechte weersomstandigheden geen doorgang kan vinden. Salonboot Den Haag & Delft heeft eveneens het recht de activiteiten te annuleren of te wijzigen indien zich bijzondere omstandigheden voordoen. In de hiervoor genoemde gevallen zullen reeds gedane betalingen gerestitueerd of verrekend worden. Onder bijzondere omstandigheden wordt onder andere verstaan stormschade, belemmering door derden, natuurrampen, belemmerende maatregelen van enige overheid, werkstaking, brand, storingen binnen het bedrijf, alsmede tekortkomingen of overmacht van toeleveranciers of van derden van wiens diensten Salonboot Den Haag & Delft gebruik maakt. Wederzijds kan, in geval van overmacht, geen schadevergoeding worden gevorderd. Een eenmaal aangevangen activiteit die wegens extreme weersomstandigheden of bijzondere omstandigheden wordt ingekort wordt beschouwd als volledig uitgevoerd. Bij niet tijdige betaling behoudt Salonboot Den Haag & Delft zich het recht voor de rondvaart te annuleren.

Brugopeningen gemeente Den Haag
Tijdens de rondvaart 'Open Bruggen Den Haag' dienen er diverse bruggen te worden geopend voor doorvaart door zorg van de gemeente Den Haag. Salonboot Rondvaart Den Haag vraagt toestemming/ontheffing aan bij de gemeente Den Haag voor doorvaart. Wanneer gemeente Den Haag deze toestemming/ontheffing verleend, dan is deze toestemming door de gemeente Den Haag onder voorbehoud van eventueel onvoorziene omstandigheden. In geval van onvoorziene omstandigheden door de gemeente Den Haag zal Salonboot Rondvaart Den Haag een alternatieve route aanbieden aan opdrachtgever.
 
Bestellen en verzilveren van waardebonnen
Na bestelling en ontvangst van een kadobon, ontvangt men per post binnen uiterlijk 3 werkdagen een kado-/waardebon. Op de kadobon staat een unieke en persoonlijke vouchercode, alsmede een einddatum voor geldigheid. Deze vouchercode kan slechts 1 maal ingewisseld of verzilverd worden door de ontvanger om een rondvaart of arrangement te reserveren tot de genoemde einddatum. Het is niet mogelijk om kadobonnen te retourneren met compensatie van kosten.
 
Verplichtingen deelnemers
Deelnemers worden verzocht tot tijdige aanwezigheid bij aanvang van de activiteit (wij adviseren ongeveer 15 minuten voor afvaart). Indien deelnemer(s) niet op tijd aanwezig is, kan de vaart worden ingekort. Indien door niet tijdig aanwezig zijn van de deelnemer(s) er slechts een vaartijd van 30 minuten overblijft, dan behoudt Salonboot Den Haag & Delft zich het recht voor niet meer af te varen. Daarnaast zijn de deelnemers verplicht tot naleving van alle aanwijzingen die door of namens Salonboot Den Haag & Delft voor en/of tijdens de activiteit in het belang van het goede verloop en de veiligheid van de activiteit worden gegeven. Deelnemer is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het door Salonboot Den Haag & Delft ter beschikking gestelde of verhuurde indien toedracht hiervan door deelnemer en/of diens passagiers wordt veroorzaakt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gedrag van de door haar aan boord gebrachte passagiers, waaronder wordt begrepen dat de passagiers voldoende gezond en voorbereid zijn op een tocht van de geplande vaarduur over water met name voor wat betreft voldoende en geschikte kleding en schoeisel.
 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Teneinde tegemoet te komen aan onze wettelijke verplichting (grondslag) verwerken wij de volgende persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, email-adres en IP-nummer. Deze gegevens worden 3 jaar digitaal bewaard (Privacy by design en default) en niet gedeeld met andere partijen. Op verzoek heeft u recht tot inzage in uw gegevens in ons systeem.

Algemeen
Salonboot Den Haag & Delft draagt zorg voor een goede en tijdige uitvoering van de activiteiten met in achtneming van de grootst mogelijke veiligheid.
Salonboot Den Haag & Delft is niet aansprakelijk voor enige schade en/of letsel die/dat, direct of indirect (door derden) kan worden of wordt opgelopen door of tijdens een van de activiteiten en/of gebruik van de door Salonboot Den Haag & Delft ter beschikking gestelde materialen, uitrustingsstukken, vervoermiddelen etc. Salonboot Den Haag & Delft sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van alle personen waarvoor Salonboot Den Haag & Delft op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is, inclusief derden die Salonboot Den Haag & Delft bij de verlening van haar diensten heeft ingeschakeld.
 
Salonboot Den Haag & Delft is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 
AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDENS WINTERPERIODE mbt ANNULERING DOOR IJSVORMING
Tijdens de winterperiode bestaat er kans op ijsvorming, waardoor wij genoodzaakt zijn rondvaarten in voorkomend geval te moeten annuleren. Wij proberen de deelnemer in een zo vroeg mogelijk stadium in kennis te stellen wanneer wij om reden van ijsvorming een rondvaart onzerzijds moeten annuleren.
 
Bij een annulering om reden van ijsvorming vindt restitutie van kosten aan deelnemer plaats met uitzondering van eventuele specifieke inkoop van catering en/of verplichtingen (catering of inkoop buiten het standaard aangeboden) aangegaan door Salonboot Den Haag & Delft jegens derden welke betrekking hebben op de reservering van de (groeps)rondvaart door/voor de deelnemer.